BIM

17 January 2019

เรามีโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร “BIM Training Center” โดย BIM ในที่นี้หมายถึงเทคโนโลยี Building Information Modeling ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและจัดการการนำเสนอคุณสมบัติทางกายภาพและการใช้งานของสถานที่ในรูปแบบดิจิทัล BIM จะพิจารณาแบบจำลองการก่อสร้างก่อนก่อสร้างจริงเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน  เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหา ตลอดจนจำลองและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

RELETED POSTS