ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

11 June 2019

ตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2562
โดย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท