Join us and create your OWN SUCCESS

ทำงานกับ T.T.S. - เราร่วมกันทุ่มเททำงานและยิ้มสู้ทุกสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณจะได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ และเนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงต้องปรับตัวและพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้ เราเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและพร้อมให้การดูแลอย่างดีที่สุด

OUR PEOPLE

โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

สวัสดิการค่าเดินทาง

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

แจกชุด ยูนิฟอร์มและ อุปกรณ์ safety

Outing ต่างจังหวัดทุกปี

มาสร้างความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับเรา หากคุณอยากร่วมงานกับเราไปพร้อม ๆ กับสร้างความสำเร็จของคุณเอง โปรดดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับอยู่ขณะนี้

รายละเอียดงาน
 • บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 • ประเมินผลการปฎิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานภายนอก
 • บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรม
 • บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ
 • กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากร ได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน ทั้งในออฟฟิส และตามไซส์งาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี)
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
 • มีความสามารถจูงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • มีวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการภาพรวมโครงการ
 • ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ
 • ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ
 • ทำรายงานรายเดือนและรายสัปดาห์เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
 • ควบคุมงานอนุมัติสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์
 • รับผิดชอบงาน Shop drawing
 • พิจารณาเปิดสัญญาจ้างผู้รับเหมา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย, อายุ  35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างตึกสู
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง พร้อมกับประสบการณ์หัวหน้างาน
 • มีทักษะการสื่อสาร, ความเป็นผู้นำ, การแก้ปัญหา และการวางแผน
รายละเอียดงาน
 • วางแผนงานเพื่อให้การจัดซื้อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • รวมกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการกับผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหา Suppliers&Subcontractors
 • ควบคุมตรวจสอบและประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จัดซื้อในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีไหวพริบในเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการที่ดี

   

รายละเอียดงาน
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานกับผูพัฒนา Software ภายนอกบริษัท
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมMicrosoft.NET C# , Java , VB
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมของบริษัท
 • มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Herdware , Software เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL Sever , MySQL , Crystal Report
 • ความเข้าใจ ด้านอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 37 ปี
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Crystal Report
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้