Join us and create your OWN SUCCESS

ทำงานกับ T.T.S. - เราร่วมกันทุ่มเททำงานและยิ้มสู้ทุกสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณจะได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ และเนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงต้องปรับตัวและพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้ เราเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและพร้อมให้การดูแลอย่างดีที่สุด

OUR PEOPLE

โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

สวัสดิการค่าเดินทาง

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

แจกชุด ยูนิฟอร์มและ อุปกรณ์ safety

Outing ต่างจังหวัดทุกปี

มาสร้างความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับเรา หากคุณอยากร่วมงานกับเราไปพร้อม ๆ กับสร้างความสำเร็จของคุณเอง โปรดดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับอยู่ขณะนี้

รายละเอียดงาน
 • กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • กำหนดมาตรฐานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกรอบการดำเนินงาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย (JSA Analysis) เพื่อค้นหาอันตรายจากการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
 • วางแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
 • กำกับดูแลการทำงานด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน
 • ตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุและวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และบรรจุในมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน
 • จัดทำรายงานต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามกฎหมาย (Training Matrix) และประเมินทักษะ (Skill Matrix) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กร ให้ปฏิบัิตงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
 • วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง
 • วางแผน ควบคุมการจัดซื้อและใช้วัสดุก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณที่บริษัทฯกำหนด
 • ควบคุม ตรวจสอบ การเปิดสัญญาจ้างผู้รับเหมางานต่างๆภายในโครงการ
 • ควบคุม ตรวจสอบ การเบิก-จ่ายผลงานผู้รับเหมางานต่างๆภายในโครงการ
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานงานโดยรวมทั้งโครงการ
 • กำหนด จัดการประชุมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ monthly, weekly
คุณสมบัติ
 • เพศชาย 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมโยธา / ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสอนงาน สั่งการ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD ได้ดี

เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์ 8:00 – 17:00 น.

ส่ง resume มาที่ email:taraka@tts2004.co.th (081-625-6655)