” ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 “

3 February 2020

 ผู้บริหารมีความตระหนักและเป็นห่วงพนักงาน ในเรื่องสุขอนามัยและวิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน HR และ จป.วิชาชีพ
ประสานงานกับกรมควบคุมโรค เพื่อร้องขอข้อมูลในเรื่อง ” สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและการปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “
                ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฯ   ทางบริษัทฯ ใคร่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ติดสื่อประชาสัมพันธ์ทีบอร์ดประกาศของหน่วยงานฯ กำหนดมาตรฐานเป็นกระดาษ A3  ( รายละเอียดตาม  File แนบ )
     หมายเหตุ :  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้ชนิดภาษาไทย ให้ดำเนินการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้น และ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
                 จะดำเนินการส่ง สื่อประชาสัมพันธ์ชนิด 3 ภาษา (กัมพูชา,เมียนมาร์,ไทย ) ให้อีกครั้ง
2.Morning Talk ให้ทางหน่วยงานฯ ประชาสัมพันธ์พนักงาน ในเรื่อง   ” การป้องกันและปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “.
3. บริษัทฯ จัดทำขั้นตอน หากหน่วยงานฯ ตรวจพบพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมี ” เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ”  เพื่อให้หน่วยงานฯ ดำเนินการถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน