รับโล่เกียรติคุณ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

5 November 2019

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด ได้ส่งตัวแทนร่วมงานงานเปิดตัวสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Thai Building Information Modeling Association พร้อมรับโล่เกีรยติคุณจากทางสมาคม