Join us and create your OWN SUCCESS

ทำงานกับ T.T.S. - เราร่วมกันทุ่มเททำงานและยิ้มสู้ทุกสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณจะได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ และเนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงต้องปรับตัวและพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้ เราเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและพร้อมให้การดูแลอย่างดีที่สุด

OUR PEOPLE

โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

สวัสดิการค่าเดินทาง

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

แจกชุด ยูนิฟอร์มและ อุปกรณ์ safety

Outing ต่างจังหวัดทุกปี

มาสร้างความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับเรา หากคุณอยากร่วมงานกับเราไปพร้อม ๆ กับสร้างความสำเร็จของคุณเอง โปรดดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับอยู่ขณะนี้

รายละเอียดงาน
 • พัฒนา ปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการก่อสร้างของบริษัทให้ดีขึ้น
 • ทำ Value Engineering (VE) เปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน เพื่อหากระบวนการที่มีประสิทธิผลที่มากที่สุด
 • ประสานงาน จัดทำมาตรฐานและฝึกอบรมการทำงานในระบบ Tunnel from, Pre-Cast, Auto Climbing Protection รวมถึงระบบต่างๆ ที่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจงานก่อสร้าง
 • มีทัศนะคติดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเขียน Auto Cad และถอดปริมาณได้
รายละเอียดงาน
 • ดูแบบงานก่อสร้างและเคลียร์แบบได้
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
 • ติดตามวัสดุหรืออุปกรณ์ให้ทันกับการก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ก่อสร้างหรือโยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูง 2 ปีขี้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานและตรวจสอบ
 • ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
 • ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หรือถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานอาคารสูง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้
รายละเอียดงาน
 • ถอดปริมาณงาน, สืบราคา, ตรวจสอบเอกสาร PR
 • ต่อรองราคากับผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบ Payment งานจ้างเหมา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในงาน Site Engineer, QS, Office Engineer หรือ ประมาณราคา
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานตึกสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, Auto cad ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการในโครงการตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย
 • งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์
 • งานขออนุมัติแบบ Shop Drawing
 • งานเปิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมา
 • งานเปิด PR วัสดุอุปกรณ์
 • จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ของโครงการและประชุมประจำเดือน
 • งานเพิ่ม-ลดของโครงการ
 • งานนำเข้าเหล็กเส้นในโครงการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Site งานในด้านก่อสร้างตึกสูง คอนโด
 • สามารถจัดการและควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, MS Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียดงาน
 • กำหนดและวางแผนปฏิบัติการของแผนกการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมถึงควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนก
 • รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานต่างๆในบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดต้นทุน
 • ประสานงานกับสมาชิกในทีมเพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างเหมาะสม
 • ดูแลขั้นตอนทางการเงินของบริษัท การเบิก – จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ทำการForecastผลกระทบของการทำธุรกรรมต่างๆที่จะมีผลกระทบกับบริษัท
 • ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับการธนาคาร เช่น จัดการสินเชื่อ ดำเนินการตามสัญญาเงินกู้ จัดการกระบวนการเบิกเงินกู้และตรวจสอบเงื่อนไขเงินกู้ เป็นต้น
 • รับผิดชอบ Project อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ใยระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานการเงินอย่างน้อย 8 ปี
 • มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 • ทำงานบนพื้นฐานของหลักการ มีความรับผิดชอบ ใส่ใจคุณภาพ และการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาหรือก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 • ประเมินผลการปฎิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานภายนอก
 • บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรม
 • บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ
 • กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากร ได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน ทั้งในออฟฟิส และตามไซส์งาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี)
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
 • มีความสามารถจูงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • มีวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี