Join us and create your OWN SUCCESS

ทำงานกับ T.T.S. - เราร่วมกันทุ่มเททำงานและยิ้มสู้ทุกสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณจะได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ และเนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงต้องปรับตัวและพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้ เราเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและพร้อมให้การดูแลอย่างดีที่สุด

OUR PEOPLE

โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

สวัสดิการค่าเดินทาง

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

แจกชุด ยูนิฟอร์มและ อุปกรณ์ safety

Outing ต่างจังหวัดทุกปี

มาสร้างความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับเรา หากคุณอยากร่วมงานกับเราไปพร้อม ๆ กับสร้างความสำเร็จของคุณเอง โปรดดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับอยู่ขณะนี้

รายละเอียดงาน
 • บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 • ประเมินผลการปฎิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานภายนอก
 • บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรม
 • บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ
 • กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากร ได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน ทั้งในออฟฟิส และตามไซส์งาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี)
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
 • มีความสามารถจูงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • มีวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี