Join us and create your OWN SUCCESS

Why work with T.T.S. - Together, we work hard and we laugh a lot to bring the best result.

Work with some of the best in the field. The construction industry is changing and we are evolving with it. We are committed to investing in our people.

OUR PEOPLE

Bonus and annual salary adjustment

Travel allowance

Company new year party

Annual health check

Uniform and safety equipment

Company outing

Join us and create your own success

Join us

They are people doing an important job. If you’d like to join them and create your own success, find an overview of our current career opportunities.

find your position

รายละเอียดงาน
 • บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 • ประเมินผลการปฎิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานภายนอก
 • บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรม
 • บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ
 • กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากร ได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน ทั้งในออฟฟิส และตามไซส์งาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี)
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
 • มีความสามารถจูงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • มีวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office Word , Excel , Power point เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการภาพรวมโครงการ
 • ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ
 • ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ
 • ทำรายงานรายเดือนและรายสัปดาห์เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
 • ควบคุมงานอนุมัติสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์
 • รับผิดชอบงาน Shop drawing
 • พิจารณาเปิดสัญญาจ้างผู้รับเหมา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย, อายุ  35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างตึกสู
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง พร้อมกับประสบการณ์หัวหน้างาน
 • มีทักษะการสื่อสาร, ความเป็นผู้นำ, การแก้ปัญหา และการวางแผน
รายละเอียดงาน
 • วางแผนงานเพื่อให้การจัดซื้อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • รวมกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการกับผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหา Suppliers&Subcontractors
 • ควบคุมตรวจสอบและประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จัดซื้อในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีไหวพริบในเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการที่ดี

   

รายละเอียดงาน
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานกับผูพัฒนา Software ภายนอกบริษัท
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมMicrosoft.NET C# , Java , VB
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมของบริษัท
 • มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Herdware , Software เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL Sever , MySQL , Crystal Report
 • ความเข้าใจ ด้านอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 37 ปี
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Crystal Report
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้