โรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์

17 January 2011

บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004)  ได้รับความร่วมมือจากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) และ บจก.นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กที่เป็นลูกคนงานก่อสร้างทั้งชาวไทยและต่างด้าวในการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โครงการ พาร์คแลนด์ ศรีนคริทร์ เพื่อทำการเรียนการสอนเด็กๆจนกระทั่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันนำตู้คอนเทนเนร์ขนาด 2.50 เมตร x 6 เมตร มาดัดแปลงให้เป็นห้องเรียนและต่อเติมส่วนชายคารอบๆตู้ เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงจัดสร้างเสาธงและห้องน้ำ เมื่อจบโครงการ พาร์คแลนด์ ตากสิน โครงการโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์นี้ได้นำไปดำเนินการในโครงการต่อๆมาอีก ได้แก่ โครงการ พาร์คแลนด์ เลคไซต์ , พาร์คแลนด์ แคราย , ไอ คอนโด จนกระทั้งโครงการ พาร์คแลนด์ วงศ์สว่าง ทางมูลนิธิวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนทางด้านการเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี โดยเป็นการสนับสนุนด้านค่าจ้างครูผู้สอน , อุปกรณ์การเรียนและค่าอาหารนักเรียน ณ ปัจจุบัน ยังมีการริเริ่มโครงการตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นโครงการก่อสร้างโดยบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด