Big Cleaning Day & CSR

17 January 2016

กิจกรรม Big Cleaning Day & CSR ณ โรงเรียนศูนย์ The Trust เป็นกิจกรรมการรณรงค์ด้านความสะอาด ให้แก่ โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆภายในแคมป์ The Trust ซึ่งในวันดังกล่าวพนักงาน TTS 2004 ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำความสะอาด เพื่อมุ่งหวังจัดสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและน่าอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้น