BIM

17 January 2019

เรามีโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร “BIM Training Center” โดย BIM ในที่นี้หมายถึงเทคโนโลยี Building Information Modeling ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและจัดการการนำเสนอคุณสมบัติทางกายภาพและการใช้งานของสถานที่ในรูปแบบดิจิทัล BIM จะพิจารณาแบบจำลองการก่อสร้างก่อนก่อสร้างจริงเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน  เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหา ตลอดจนจำลองและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

RELETED POSTS

Innovation, News

Duplex Compacting Mortar SUB

โพสเมื่อ 20 March 2020

Innovation

Quickform

โพสเมื่อ 13 February 2020

Innovation, News

Technology Disruption (Video)

โพสเมื่อ 18 January 2019

Innovation

Auto Climbing Protection Screen

โพสเมื่อ 17 January 2019

Innovation

Auto Climbing Formwork

โพสเมื่อ 17 January 2019

Innovation

Aluminium Tunnel Form

โพสเมื่อ 17 January 2019